Liên kết Website

 

Lịch phát sóng kênh truyền hình

Lịch phát sóng - THỨ HAI, 07/04/2014 00:00

0:00

Cười đủ kiểu

Tập 34

1:00

Phim truyện

Tôi là ngôi sao - Tập 7

2:00

Sắc màu không gian

Tập 33

2:30

Phim truyện

Bốn thiếu gia ở kinh thành - Tập 1

3:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 7

4:00

HTV Award

Tập 4

5:00

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 22

6:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 66

6:30

Sao và sự kiện

Tập 99

7:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 63

8:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 64

9:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 93

9:30

Thử tài thách trí

Tập 77

10:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 91

11:00

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 16

12:00

Phim truyện

Hoa hồng có gai - Tập 5

13:00

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 22

14:00

Phim truyện

Tôi là ngôi sao - Tập 8

15:00

Phim truyện

Người bí ẩn - Tập 2

16:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 91

16:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 96

17:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 65

18:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 66

19:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu  - Tập 92

19:30

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 17

20:30

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 23

21:30

Phim truyện

Bốn thiếu gia ở kinh thành - Tập 2

22:35

Đêm của sao

Tập 19

23:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu  - Tập 92

Lịch phát sóng - THỨ BA, 08/04/2014 00:00

0:00

Thử tài thách trí

Tập 77

1:00

Phim truyện

Tôi là ngôi sao - Tập 8

2:00

Làm đẹp

Tập 55

2:30

Phim truyện

Bốn thiếu gia ở kinh thành - Tập 2

3:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 88

4:00

Sắc màu không gian

Tập 33

4:30

Sao và sự kiện

Tập 99

5:00

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 23

6:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 56

6:30

Làm đẹp

Tập 55

7:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 65

8:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 66

9:00

HTV Award

Tập 4

10:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 92

11:00

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 17

12:00

Phim truyện

Hoa hồng có gai - Tập 6

13:00

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 23

14:00

Phim truyện

Tôi là ngôi sao - Tập 9

15:00

Đêm của sao

Tập 19

16:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 92

16:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 10

17:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 67

18:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 68

19:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 93

19:30

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 19

20:30

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 24

21:30

Phim truyện

Bốn thiếu gia ở kinh thành - Tập 3

22:35

Thử tài thách trí

Tập 78

23:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 93

Lịch phát sóng - THỨ TƯ, 09/04/2014 00:00

     0:00

Trò chuyện với người nổi tiếng

Tập 28

1:00

Phim truyện

Tôi là ngôi sao - Tập 9

2:00

Giải mã K Star

Tập 1

2:30

Phim truyện

Bốn thiếu gia ở kinh thành - Tập 3

3:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 56

4:00

Phim truyện

Người bí ẩn - Tập 2

4:30

Thử tài thách trí

Tập 78

5:00

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 24

6:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 57

6:30

Hậu trường showbiz

Tập 63

7:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 67

8:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 68

9:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 86

9:30

Cười đủ kiểu

Tập 34

10:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 93

11:00

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 19

12:00

Phim truyện

Hoa hồng có gai - Tập 7

13:00

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 24

14:00

Phim truyện

Tôi là ngôi sao - Tập 10

15:00

Cả nhà cùng cười

Tập 59

15:30

Làm đẹp

Tập 55

16:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu  - Tập 93

16:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 47

17:05

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 69

18:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 70

19:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 94

19:30

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 20

20:30

Phim truyện

 Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 25

21:30

Phim truyện

Bốn thiếu gia ở kinh thành - Tập 4

22:30

HTV Award

Tập 4

23:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 94

Lịch phát sóng - THỨ NĂM, 10/04/2014 00:00

0:00

Giải mã K Star

Tập 1

1:00

Phim truyện

Tôi là ngôi sao - Tập 10

2:00

Trò chuyện với người nổi tiếng

Tập 28

2:30

Phim truyện

Bốn thiếu gia ở kinh thành  - Tập 4

3:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 57

4:00

Làm đẹp

Tập 55

4:30

Cả nhà cùng cười

Tập 63

5:00

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 25

6:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 93

6:30

Sắc màu không gian

Tập 33

7:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 69

8:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 70

9:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 46

9:30

Sao và sự kiện

Tập 99

10:00

Giải mã K Star

Tập 1

10:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 94

11:00

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 19

12:00

Phim truyện

Hoa hồng có gai - Tập 8

13:00

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 25

14:00

Phim truyện

Tôi là ngôi sao - Tập 11

15:00

HTV Award

Tập 4

16:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 94

16:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 22

17:05

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 71

18:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 72

19:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 95

19:30

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 20

20:30

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 26

21:30

Phim truyện

Bốn thiếu gia ở kinh thành  - Tập 5

22:30

Phim truyện

Người bí ẩn - Tập 2

23:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 95

Lịch phát sóng - THỨ SÁU, 11/04/2014 00:00

0:00

HTV Award

Tập 4

1:00

Phim truyện

Tôi là ngôi sao - Tập 11

2:00

Cả nhà cùng cười

Tập 59

2:30

Phim truyện

Bốn thiếu gia ở kinh thành - Tập 5

3:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 46

4:15

Đêm của sao

Tập 19

5:00

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 26

6:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 86

6:30

Giải mã K Star

Tập 1

7:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 71

8:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 72

9:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 88

9:30

Phim truyện

Người bí ẩn - Tập 2

10:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 95

11:00

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 20

12:00

Phim truyện

Hoa hồng có gai - Tập 9

13:00

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 26

14:00

Phim truyện

Tôi là ngôi sao - Tập 12

15:00

Trò chuyện với người nổi tiếng

Tập 28

16:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 95

16:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 48

17:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 73

18:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 74

19:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 96

19:30

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 21

20:30

Phim truyện

Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 27

21:30

Phim truyện

Bổn thiếu gia ở kinh thành - Tập 6

22:30

Cười đủ kiểu

Tập 35

23:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 96

Lịch phát sóng - THỨ BẢY, 12/04/2014 00:00

0:00

Phim truyện

Người bí ẩn - Tập 2

1:00

Thử tài thách trí

Tập 77

2:00

Sao và sự kiện

Tập 99

2:30

Cười đủ kiểu

Tập 35

3:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 93

4:00

Sắc màu không gian

Tập 33

4:30

Cả nhà cùng cười

Tập 59

5:00

Trò chuyện với người nổi tiếng

Tập 28

6:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 7

6:30

Làm đẹp

Tập 55

7:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 73

8:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 74

9:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 56

9:30

Đêm của sao

Tập 19

10:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 96

11:00

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 21

12:00

Phim truyện

Kế hoạch B - Tập 23

13:00

Phim truyện

Kế hoạch B - Tập 24

14:00

Giả mã K Star

Tập 1

14:30

Hậu trường Showbiz

Tập 64

15:00

Cười đủ kiểu

Tập 35

16:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 96

16:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 49

17:05

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 75

18:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ - Tập 76

19:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 97

19:30

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 22

20:30

Cả nhà cùng cười

Tập 60

21:00

Truyền hình trực tiếp HTV Awards

Tập 5

22:00

Hậu trường showbiz

Tập 64

22:30

Làm đẹp

Tập 56

23:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 97

Lịch phát sóng - CHỦ NHẬT, 13/04/2014 00:00

0:00

Đêm của sao

Tập 19

1:00

Trò chuyện với người nổi tiếng

Tập 28

2:00

Giải mã K Star

Tập 1

2:30

Thử tài thách trí

Tập 78

3:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 86

4:00

Đêm của sao

Tập 19

5:00

Cười đủ kiểu

Tập 35

6:00

Cười vui mỗi ngày

Tập 88

6:30

Hậu trường showbiz 

Tập 64

7:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ -  Tập 75

8:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ -  Tập 76

9:00

HTV Awards

Tập 5

10:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 97

11:00

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 22

12:00

Phim truyện

Kế hoạch B - Tập 25

13:00

Phim truyện

Kế hoạch B - Tập 26

14:00

Trò chuyện với người nổi tiếng

Tập 29

15:00

Sao và sự kiện

Tập 100

15:30

Sắc màu không gian

Tập 34

16:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 97

16:30

Cười vui mỗi ngày

Tập 103

17:05

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ -  Tập 77

18:00

Phim truyện

Chuyện tình nàng kỹ nữ -  Tập 78

19:00

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 98

19:30

Phim truyện

Thâm cung điệp ảnh - Tập 23

20:30

Giải mã K Star

Tập 2

21:00

Phim truyện

Người bí ẩn - Tập 3

22:00

Sao và sự kiện

Tập 100

22:30

Thử tài thách trí

Tập 79

23:30

Phim truyện

Càng ngắm càng yêu - Tập 98